سر آغاز هر نام، نام خداست ...

 پایداری و بقای عمل، بسته به ارتباطی است که با خدا دارد، از این رو باید به دانش آموزان آموخت که هر کار مهمی بدون نام خدا، بی فرجام و ابتر است.

امروز به امید خدا بر آنیم تا این سخن را به منزلگاه  قلب و جان دانش آموزان بنشانیم و روز خوبی هم کنار هم داشته باشیم.

لذا برای آموزش؛ از آن­ها خواسته می­شود تا دو پرنده نقاشی کنند و هر کسی به دلخواه خود رنگ آمیزی ­نماید، اما یکی از پرنده­ها را بدون دُم، بکشند. حال از آن­ها بپرسید آیا پرنده بدون دم،  پرنده است؟

بی شک پاسخ داده می­شود  نه ناقص است و نمی­تواند پرواز کند...

درست همین لحظه،  موقع خوبی است که بگوییم  پس کار بدون بسم الله هم ناقص است و بی فرجام. و هرکاری باید با نام خدا شروع شود.

از آن روز به بعد، پرنده را چسپاندیم به دیوار کلاس که ببینند و در یادشان بماند... 

Image and video hosting by TinyPic


خودمانیم مگر بی یاد خدا هم می شود پرواز کرد؟؟؟؟؟؟؟