بسم الله الرحمن الرحیم

در ابتدا باید در مورد اهمیت مباحث اعتقادی مطالبی را عرض کنم. همینطور که همه ما میدانیم تمام اعمال ما مبتنی بر اعتقادات ماست.و به خاطر همین مطلب اینکه چه عقیده و اعتقادی داشته باشیم بسیار مهم است و از طرفی در دین اسلام اصول دین( توحید، معاد، نبوت امامت و عدل) تقلیدی نیست و باید هر کس توسط عقل خودش برای خودش این موارد اثبات شود.بدین منظور امسال برای آگاهی بخشی و کمک به بچه ها برای رسیدن به این مهم جلسات آموزش اصول عقاید را برگزار کردم که در پست های بعدی سوالات اعتقادی بچه ها را همراه با جواب می گذارم