بسم الله الرحمن الرحیم


*روایت حماسه عاشورا، فوق برنامه ای است که مُبلغ در یک یا چند جلسه (بر اساس شرایط تبلیغ) برای
مخاطبان اجرا می نماید و در آن به تشریح حوادث نهضت عاشورا و شناسایی عبرت‌های این واقعه می پردازد.

* تقویت بُعد حماسی نهضت عاشورا و جلوگیری از هدف سوزی این حادثه عظیم یعنی گریه منهای معرفت،
مهمترین انگیزه ایجاد این برنامه است.


*این برنامه به سفارش

مدیریت آموزش حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت


تهیه گردیده است.