بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا یک مشخصات شناسنامه ای از حضرت صادق علیه السلام گفته شد.
و بعد از اینکه امام صادق علیه السلام با اینکه چهار هزار شاگرد داشتند ولی باز هم آنقدر غریب و مظلوم بودند که خانه شان را اتش زدند و حضرت در میان اتش ها ندا دادند که منم فرزند ابراهیم خلیل الله و آتش بر من نیز سرد میشود. دشمنان اهل بیت علیهم السلام انقدر کینه و دشمنی داشتند که بالاخره آن حضرت را به وسیله زهر مسموم و شهید کردند.
در ادامه انیمیشنی پخش کردیم که داستان آن چنین است:

در دوران امام جعفر صادق علیه السلام گروهی بودند که از ثروتمندان دزدی کرده و به فقیران کمک میکردند. یکی از اعضاء این گروه چون می بیند کار انها اشتباه است از گروه خارج میشود و به انها نیز میگوید این کار اشتباه است ، ولی انها قبول نمیکنند. در اخر از او میخواهند که از آقا امام جعفر صادق علیه السلام بپرسند و آقا نیز میفرمایند: که این کار نه تنها ثواب ندارد بلکه دو گناه دارد ، یکی اینکه دزدی است ، و یکی اینکه بدون اینکه فقرا بفهمند ، لقمه حرام وارد زندگیشان میکنید. آنها بعد از شنیدن این قضیه بسیار ناراحت میشوند (چون انها میخواستند ثواب کنند و به مردم کمک کنند ولی حالا به جای ثواب داشتند گناه میکردند) تا اینکه امام علیه السلام یک انبار پر از غذا و اذوقه که برای خودشان بود را به انها میدهند و میگویند چون شما فقرا را میشناسید ان ها را بین فقیران تقسیم کنید.منم فرزند ابراهیم خلیل الله و آتش بر من نیز سرد میشود. دشمنان اهل بیت علیهم السلام انقدر کینه و دشمنی داشتند که بالاخره آن حضرت را به وسیله زهر مسموم و شهید کردند.
در ادامه انیمیشنی پخش کردیم که داستان آن چنین است:

در دوران امام جعفر صادق علیه السلام گروهی بودند که از ثروتمندان دزدی کرده و به فقیران کمک میکردند. یکی از اعضاء این گروه چون می بیند کار انها اشتباه است از گروه خارج میشود و به انها نیز میگوید این کار اشتباه است ، ولی انها قبول نمیکنند. در اخر از او میخواهند که از آقا امام جعفر صادق علیه السلام بپرسند و آقا نیز میفرمایند: که این کار نه تنها ثواب ندارد بلکه دو گناه دارد ، یکی اینکه دزدی است ، و یکی اینکه بدون اینکه فقرا بفهمند ، لقمه حرام وارد زندگیشان میکنید. آنها بعد از شنیدن این قضیه بسیار ناراحت میشوند (چون انها میخواستند ثواب کنند و به مردم کمک کنند ولی حالا به جای ثواب داشتند گناه میکردند) تا اینکه امام علیه السلام یک انبار پر از غذا و اذوقه که برای خودشان بود را به انها میدهند و میگویند چون شما فقرا را میشناسید ان ها را بین فقیران تقسیم کنید.