بسم الله الرحمن الرحیمبرای این کلاس ، داستان چوپان دروغگو رو گفتیم. و به وسیله این داستان به بچه ها گفتیم که دروغگویی چه قدر بده و فرد دروغگو رو کسی قبول نداره و به حرفش دیگه گوش نمیده.
داستان چوپان درغگو از این قراره.چوپانی بود که گوسفندان خود را هر روز به چراگاهی نزدیکی شهرشون می برد. در یکی از روزها چوپان حوصله اش سر رفته بود و میخواست کمی بازیگوشی کند.
برای همین تصمیم گرفت مردم را دست اندازد و از این طریق بخندد.
برای همین شروع کرد به داد زدن:  آی گرگ! گرگ! مردم به فریاد برسید!
مردم همه آمدند برای کمک. ولی وقتی رسیدند اثری از گرگ نبود. و چوپان هم که به مقصدش رسیده بود قاه قاه می خندید.
مردم که دیدند از گرگ خبری نیست از همان راهی که آمده بودند برگشتند.
باز روز بعد ، چوپان دوباره این کار را تکرار کرد. و باز مردم آمدند و دیدند گرگی در کار نیست و برگشتند.
روز سوم باز دوباره چوپان صدا زد: گرگ! گرگ!  مردم به فریاد برسید! ولی این بار دیگه کسی نیومد. ولی این بار دیگه، واقعی بود. واقعا گرگ آمده بود. و چوپان چون کسی به کمکش نیامد نتوانست جلوی گرگ را بگیرد و گرگ همه گوسفندانش را از بین برد.